İSVA – İstanbul Sultanahmet Vakfı

İkan Akli İlimler Merkezi

“İKAN AKLİ İLİMLER MERKEZİ”

KAPSAMI
İkan, akli ilimler diye şöhret bulan başta mantık, felsefe, kelam ve fıkıh usûlü olmak üzere çeşitli disiplinleri sistematik bir şekilde öğrenciye sunmayı hedefleyen üç yıllık bir programdır.

Programımız Arapça ve Türkçe olarak iki farklı dil alanında verilmektedir.

NEYİ AMAÇLIYORUZ?
Geçmiş alimlerimizin ilim ve düşünce geleneğine dair ortaya koydukları ilmî mirası, doğru bir şekilde günümüze taşıyarak güncel akaidî problemleri Ehli Sünnet itikadı doğrultusunda çözüme kavuşturmayı hedefleyen ilmi bir faaliyettir. Hiç şüphesiz, Ehli Sünnet hassasiyetinin gitgide azaldığı ve farklı felsefi akımların İslam’ı açık bir şekilde hedef aldığı böyle bir zaman ve zeminde İslamî aklî ilimler çok daha büyük bir önem ifade etmektedir.  Bu sebeple biz de Îkân olarak, kelam, mantık, fıkıh usulü ve güncel itikadî problemleri analitik bir şekilde ele alarak alanında yetkin ve seçkin ilim adamları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Neticesinde talebelere, İslamî aklî ilimlere dair bir meleke kazandırmak ve günümüzde baş gösteren güncel problemleri kazandıkları meleke ile tahlil edecekleri bir altyapı verilmesi hedeflenmektedir.

İÇERİK:

Bu program çerçevesinde öncelikle öğrenciye bir alet ilmi olan mantığın malumat olmanın ötesinde alet olarak bilfiil kullanılmasını temin edecek düzeyde öğretilmektedir. Mantığın bir alet oluşunun bilgisinin kuru bir tekrardan öte, bir meleke haline gelmesi suretiyle ayne’l-yakîn tecrübe edilmesini arzulayan programımız bir sonraki aşamada, küllî ilim olan kelamda öğrenciyi belli bir seviyeye taşımaktadır. Bunun yanı sıra Doç. Dr. Ali el-Omarî, Doç. Dr. Hamza el-Bekrî, Necmeddin Beşikçi, Hakan Kutlu, İbrahim Bayraktar, Maşuk Aktaş,  Abdurrahman Beşikçi gibi alanlarında kıymetli akademisyen hocaların ve alanında uzman kişilerin ders verdiği bu program, üç yıl sürmekte ve neticesinde sertifika verilmektedir. Bu üç senelik süre zarfında mantık, kelam ve fıkıh usulü ilimlerinden yaklaşık 10 kitap okutulmaktadır. Medresede programın esasını oluşturan bu derslerin yanında modern toplumu ve felsefeyi anlamaya ve gelenekle modern arasındaki bağı kurmaya yönelik “geleneksel meseleler” ve “modernizmin felsefesi” gibi dersler de gerekli görüldüğünde verilebilmektedir.

  • Dersler Sultanahmet medresemizde hafta içi ve hafta sonu yapılmaktadır.

sultanahmet vakfi logo