İSVA – İstanbul Sultanahmet Vakfı

DARU’L FUKAHA PROGRAMI

HANEFİ FIKHI ve USULÜ İCAZET

(DARU’L FUKAHA) PROGRAMI

GİRİŞ

İslam Medeniyeti İlimler tarihindeki bu muazzam geleneği (icazet) ihya etme hedefini taşımaktadır. Bu gelenek temel fıkıh kitaplarının mezhebin hocalarına okunması suretiyle icazet alınması geleneğidir. Temel fıkıh kitaplarının yanı sıra fıkıhla yakından ilgili diğer ilimler, güncel fıkıh meseleleri, karşılaştırmalı fıkıh, fetva usulü ve muasır gelişmelerin araştırmacılar için gerektirdiği fıkhi melekenin gelişmesine hizmet edecek diğer dersler de bu program kapsamında okutulacaktır. 

KAPSAMI

Daru’l-fukaha Programı Klasik ve Moderni bir araya getirmek suretiyle bu alanda iyi yetişmiş ve fetva alanında söz sahibi, ilmi araştırmalarda önde gelen bir ulema neslinin yetiştirilmesini hedeflemektedir. 

NEYİ AMAÇLIYORUZ

Bu programın temel özelliği öğrencinin kendi ihtiyaç duyduğu dersleri ihtiyaç duyduğu seviyede alabilecek olmasıdır. Öğrenci ihityaç duyduğu dersi ve seviyeyi kendisine sunulan seçenekler arasından seçebilecektir. Öğrenci programı baştan sona bitirmesi durumunda Hanefi Fıkıh ve Usulünde ileri gelen ilim ehli arasına katılacaktır. 

Programın diğer bir özelliği ise düzenli kurslar zımnında internette yayınlanmak üzere video kaydı alınan derslerin Dünya genelinde büyük sayıda ilim talebesinin istifadesine açık olmasıdır.

İÇERİK

İcazet programı toplamda yedi seviyeden oluşacak ve bu yedi seviye üç bölümde tamamlanacaktır. 

 • Birinci Bölüm

Temel Fıkıh Dersleri: İki seviyeden oluşmaktadır. Öğrenci bu kısımda fıkıh ve usul-ü fıkhı orta seviyede öğrenmiş olacaktır.

 • İkinci Bölüm 

Genel Fıkıh İhtisası: İki seviyeden oluşmaktadır. Öğrenci bu kısımda yirmi farklı fıkıh dersini sırasıyla okuyarak Fıkıh Uzmanlığı seviyesini kazanmış olacaktır. 

 • Üçüncü Bölüm

Özel Fıkıh İhtisası: Üç seviyeden oluşmaktadır. Öğrenci bu kısımda seçeceği fıkıh branşının gerekli kitaplarından daha önceki seviyelerde okumadıklarını alır.

– İcazet programındaki Fıkıh ve Fıkıh Usulü derslerini içeren eğitim müfredatı yukarıda işaret edildiği üzere tedrici bir şekilde ilerleyecektir. 

– Programa kaydolan öğrenci geçmiş eğitimine binaen seviyelere göre devam etmekte olan programın uygun bir kısmına yönlendirilir. Öğrenci bir derse, kursa, seviyeye, bir bölüme (Temel Seviye, Genel İhtisas ve Özel İhtisas) veya programın tamamına kaydolabilir. 

– Bir kurs 12 haftadır. Hacimli kitapların her bir cüzü farklı isimler altında bir kursta okunacaktır. Mesela (Hidaye’nin Muamelat Kısmı) 3. Seviyenin 3. Kursunda okunacaktır. 

– Aynı ders haftada bir kere veya daha fazla olabilir. Her bir dersin süresi bir saat ile iki saat arasındadır. 

– İcazet Programı, Fıkıh ve Fıkıh Usulü ve bağlantılı diğer akademik alanlardan oluşan 20 ilimde tedrici bir şekilde ilerleyen ders müfredatına dayanır. Bu ilimler şunlardır:

 1. Hanefi Fıkhı
 2. Hanefi Fıkıh Usulü
 3. Memzuc Usul (Fukaha ve Mütekellimin)
 4. Mekasıd-ı Şeria
 5. Ahval-i Şahsiyye
 6. Feraiz (Miras Hukuku)
 7. Hanefi Fıkhı Kanunlaştırması
 8. Ahkam Ayetleri
 9. Ahkam Hadisleri
 10. Eşbah ve’n-nazâir
 11. Tahricu’l-furu’ ale’l-usul
 12. Karşılaştırmalı Fıkıh ve Yeni Meseleler (Nevazil)
 13. Modern Fıkıh Meseleleri
 14. Araştırma ve Münazara Metodolojisi
 15. Fıkıh Araştırmalarında Yöntem
 16. Fetva Usulü
 17. Arapça-İngilizce Fıkıh ve Usul Terimleri
 18. Fıkıh Tarihi
 19. Fıkıh Usulü Tarihi
 20. Fakihlerin Biyografileri (Tabakatu’l-fukaha)

Özel İhtisas dersleri, beşinci, altıncı ve yedinci seviyede Fıkıh ve Fıkıh Usulünün bütün dallarında açıktır. Bu derslerin müfredatında alanla ilgili genel bilgi seviyesini artırıcı derslerin yanı sıra öğrencinin (yedinci seviyede) seçeceği özel ihtisas alanı göre Programın Akademik Kurulunun belirleyeceği dersler de verilecektir. Bazı özel ihtisas alanları:

 1. İslam İktisadı,
 2. İslam Siyaset Hukuku,
 3. Ahval-i Şahsiyye,
 4. Belirli Bir Asırda Fıkıh,
 5. Mekasıd-ı Şeria,
 6. İçtihat,
 7. Karşılaştırmalı Fıkıh,
 8. Modern Fıkıh Meseleleri,
 9. Tahricu’l-furu’ ale’l-usul,
 10. Fetva Usulü,
 11. Fakihlerin Metodolojileri
 12. Fıkıh Tarihi. 

sultanahmet vakfi logo