press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

SULTANAHMET MEDRESESİ

Sultanahmet Camii külliyesi içerisinde Türbenin yanında yer alan Medrese, Daru’l Kurra ve Daru’l Hadis Medresesi olarak 1610-1617 yılları arasında Sultan 1. Ahmed tarafından Mimar Sedefkar Mehmed Ağa’ya yaptırılmıştır.

 

Medrese, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine kadar hizmet vermiş ve 1938 yılından itibaren Başvekil'in emriyle Arşiv Dairesi'nin deposu olarak kullanılmıştır.

Sultanahmet Medresesi, 2010 yılı başlarında, asli gayesine hizmet vermesi amacıyla, Vakfımızın (İSVA) başbakanlık düzeyindeki girişimleri sonucunda, Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat gelerek yerinde ziyaretleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğün’den İstanbul Sultanahmet Vakfı'na (İSVA) tahsis edilmiştir.

Halen Sultanahmet Medresesi’nde imam hatip hazırlık ve ilahiyat destek programlarına yönelik dersler verilmektedir. Bu dersler pratik ve klasik arapçanın yanı sıra İslâmî İlimlerin pek çok alanını kapsamaktadır. Aşağıda listelediğimiz derslerin detayları da kataloğumuzda yer almaktadır.


1- Klasik Arapça/Sarf-Nahiv (Emsile – Bina – Avamil -İzhar -  Şerhu Şüzûri’z-zeheb)
2 - Pratik Arapça (Silsiletü’l-lisân – Metin Çözümlemeleri – Muhadese)
3 - Akide (DİB İslam İlmihali İtikad Bölümü – El-Beyân fî erkâni’l-îmân)
4 - Kelâm (Şerhu’l-akâid)
5 - Tefsir (Celaleyn Tefsiri – İbn-i Kesir)
6 - Hadis (el-Erbeûne’n-Nevevî – Riyâzu’s-sâlihîn)
7 - Usûl-u Hadis (Birgivî Risalesi – Beykûniyye)
8 - Fıkıh (DİB İslam İlmihali – El-Hulâsatu’l-behiyye)
9 - Türkçe (Dil Bilgisi – Edebiyat)
10 - Matematik (Genel Bilgiler – Sınavlara Hazırlık)
11 - Hitabet 
12 - Tashîh’i- Hurûf
13 - Dini Mûsikî

 

İMAM AZAM ERKEK KURAN KURSU

   Kur'an Kursumuzda hafızlık ilmine devam eden öğrencilerimizin aynı zamanda örgün orta oğretime de devam etmektedirler.

   Kursumuz bünyesindeki etüd çalışmalarıyla kursumuzdan destek almaktadırlar.

   Öğrencilerimizin bir yandan hafızlıklarını tamamlamalarını, diğer yandan da gelecek nesiller için yetişmiş insan olmalarını sağlamak en büyük hedefimizdir.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7